Skolas dokumenti

 1. Skolas nolikums
 2. Iekšējās kārtības noteikumi
 3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības programmā
 4. Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmās
 5. Kārtība kādā tiek organizētas mācību un izziņas ekskursijas un mācību stundas ārpus skolas telpām
 6. Kārtība, kādā veic nodarbināto instruktāžas un izglītojamos iepazīstina ar drošību reglamentējošiem aktiem
 7. Kārtība, kādā Ludzas Mūzikas pamatskolā uzturas nepiederošas personas
 8. Rīcības plāns vardarbības novēršanai
 9. Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
 10. Noteikumi par skolēnu mājas darbu skaitu un apjomu
 11. Kārtība, kādā darbojas pagarinātās dienas grupa
 12. Kārtība, kādā notiek fakultatīvās nodarbības
 13. Kārtība, kādā Skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
 14. Skolas padomes reglaments
 15. Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 16. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu pamatizglītības programmā
 17. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 18. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem
 19. Bibliotēkas reglaments
 20. Bibliotēkas lietošanas kārtība
 21. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (aktualizēts 2020)
 22. Skolas attīstības plāns 2016.-2019.gadam
 23. Kārtība attālinātās mācīšanas nodrošināšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā profesionālās ievirzes izglītības programmās (19.03.2020.)
 24. Kārtība attālinātās mācīšanas nodrošināšanai valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā pamatizglītības pirmā posma profesionāli orientētā virziena programmā (20.03.2020.)

 25. Kārtība mācību procesa organizēšanai ar 2020.gada 1.septembriLudzas Mūzikas pamatskola
Stacijas ielā 45, Ludzā, Ludzas novads, LV-5701
Tālr. +371 65781334, e-pasts: muzskola.ludza@inbox.lv

 .