2014. gadā ir sākusi darboties Eiropas Komisijas jaunā Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+, kurā apvienotas vairākas pašreizējās ES atbalsta programmas (tajā skaitā,Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Erasmus, Jean Monnet, Mācību braucienu apakšprogrammas, Erasmus Mundus, Tempus, u.c.). Programma ilgs no 2014.gada līdz 2020. gadam.

Šogad 109 Latvijas skolas izstrādāja pedagoģiskā personāla mācību mobilitāšu projektus, Ludzas Mūzikas pamatskola bija viena no 26 Latvijas skolām, kuras projekts tika augstu novērtēts Valsts izglītības attīstības aģentūrā un ieguva Eiropas Savienības finansiālu atbalstu. Projekta koordinatore -angļu valodas skolotāja Diāna Vanagele.


       Projekts ar nosaukumu "Teacher Development" (projekta līgums Nr. 2014-1-LV01-KA101-000047) ir izstrādāts ar mērķi paaugstināt tās pedagogu profesionālās iemaņas un prasmes, kas vērstas uz pedagogu darba kvalitātes modernizāciju un internacionalizāciju.
       Kopumā Ludzas Mūzikas pamatskolas pedagogi veiks 14 mobilitātes un apmeklēs 11 dažādus mācību kursus dažādās Eiropas valstīs (Čehijas Republikā, Francijā, Lielbritānijā, Spānijā, Maltā, Portugāle un Ungārijā) kur uzlabos savas angļu valodas prasmes, apgūs jaunas mācību metodes, paaugstinās savas IKT lietošanas prasmes (sociālo portālu izmantošana mācību procesā, interaktīvas tāfeles, video, planšetdatoru izmantošana mācībās), apgūs integrētu svešvalodas un mācību priekšmeta apguves metodes pamatus (CLIL), veidos plašāku izpratni par Eiropas izglītības sistēmām un mūsdienīgu skolas darba organizēšanu Eiropas Savienībā, nostiprinās Eiropas kultūras daudzveidību un iegūs starptautiskas sadarbības pieredzi.
       Projekta ietvaros ir padomāts arī par to, lai jauniegūtās zināšanas varētu pielietot ne tikai tie skolotāji, kuri apmeklēs kursus, bet arī viņu kolēģi. Pēc kursu apmeklēšanas to dalībnieki organizēs seminārus, kuros dalīsies pieredzē ar saviem kolēģiem.
       Projekts ilgs divus gadus, no 2014. gada septembra līdz 2016. gada maijam, to līdzfinansē Eiropas Savienība.
       Vairāk informācijas Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā: