Skolas dokumenti

 1. Skolas nolikums
 2. Skolas akreditācijas lapa
 3. Iekšējās kārtības noteikumi
 4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības programmā
 5. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)
 6. Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmās
 7. Kārtība kādā tiek organizētas mācību un izziņas ekskursijas un mācību stundas ārpus skolas telpām
 8. Kārtība, kādā veic nodarbināto instruktāžas un izglītojamos iepazīstina ar drošību reglamentējošiem aktiem
 9. Kārtība, kādā Ludzas Mūzikas pamatskolā uzturas nepiederošas personas
 10. Rīcības plāns vardarbības novēršanai
 11. Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
 12. Noteikumi par skolēnu mājas darbu skaitu un apjomu
 13. Kārtība, kādā darbojas pagarinātās dienas grupa
 14. Kārtība, kādā notiek fakultatīvās nodarbības
 15. Kārtība, kādā Skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
 16. Skolas padomes reglaments
 17. Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 18. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu pamatizglītības programmā
 19. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 20. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem
 21. Bibliotēkas reglaments
 22. Bibliotēkas lietošanas kārtība
 23. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (publiskojamā daļa 2020./2021.m.g.)
 24. Skolas attīstības plāns 2020.-2025.gadam
 25. Audzināšanas darba plāns 2021.-2024.gadam
 26. Skolas darba plāns 2021./2022.m.g.