Skolas dokumenti

 1. Skolas nolikums
 2. Skolas akreditācijas lapa
 3. Iekšējās kārtības noteikumi
 4. Mācību literatūras saraksts
 5. Individuālo mācību piederumu/līdzekļu saraksts 1.klasei, 2.klasei, 3.klasei, 4.klasei.
 6. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem sasniedzamajiem rezultātiem mūzikā)
 7. Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmās
 8. Kārtība kādā tiek organizētas mācību un izziņas ekskursijas un mācību stundas ārpus skolas telpām
 9. Kārtība, kādā veic nodarbināto instruktāžas un izglītojamos iepazīstina ar drošību reglamentējošiem aktiem (2018.)
 10. Kārtība, kādā Ludzas Mūzikas pamatskolā uzturas nepiederošas personas
 11. Rīcības plāns vardarbības novēršanai
 12. Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
 13. Kārtība, kādā darbojas pagarinātās dienas grupa
 14. Kārtība, kādā notiek fakultatīvās nodarbības
 15. Kārtība, kādā Skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
 16. Skolas padomes reglaments (2022.)
 17. Skolas atbalsta komandas reglaments (2022.)
 18. Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās (2022.)
 19. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu pamatizglītības programmā (2022.)
 20. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 21. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem
 22. Bibliotēkas reglaments
 23. Bibliotēkas lietošanas kārtība
 24. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (publiskojamā daļa par 2021./2022.m.g.)
 25. Skolas attīstības plāns 2020.-2025.gadam
 26. Audzināšanas darba plāns 2021.-2024.gadam
 27. Skolas darba plāns 2022./2023.m.g.
 28. Kārtība piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un mācību procesa organizēšanai 2022./2023.m.g.