Skolas dokumenti

 1. Skolas nolikums
 2. Iekšējās kārtības noteikumi
 3. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības programmā
 4. Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība pamatizglītības pirmā posma (1.-4.klase) programmā (ar augstākiem plānotajiem rezultātiem mūzikā)
 5. Izglītojamo zināšanu un prasmju vērtēšanas kārtība profesionālās ievirzes izglītības programmās
 6. Kārtība kādā tiek organizētas mācību un izziņas ekskursijas un mācību stundas ārpus skolas telpām
 7. Kārtība, kādā veic nodarbināto instruktāžas un izglītojamos iepazīstina ar drošību reglamentējošiem aktiem
 8. Kārtība, kādā Ludzas Mūzikas pamatskolā uzturas nepiederošas personas
 9. Rīcības plāns vardarbības novēršanai
 10. Rīcības plāns, ja skolā konstatē vai ir aizdomas, ka skolēni lieto, glabā vai izplata atkarību izraisošas vielas
 11. Noteikumi par skolēnu mājas darbu skaitu un apjomu
 12. Kārtība, kādā darbojas pagarinātās dienas grupa
 13. Kārtība, kādā notiek fakultatīvās nodarbības
 14. Kārtība, kādā Skola informē vecākus, pašvaldības vai valsts iestādes, ja izglītojamais bez attaisnojoša iemesla neapmeklē izglītības iestādi
 15. Skolas padomes reglaments
 16. Noteikumi par Ludzas Mūzikas pamatskolas izglītojamo vecāku līdzfinansējumu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 17. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu pamatizglītības programmā
 18. Kārtība par izglītojamo uzņemšanu, pārcelšanu nākamajā klasē un atskaitīšanu profesionālās ievirzes izglītības programmās
 19. Kārtība, kādā tiek veikts darbs ar talantīgajiem skolēniem
 20. Bibliotēkas reglaments
 21. Bibliotēkas lietošanas kārtība
 22. PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (aktualizēts 2020)
 23. Skolas attīstības plāns 2020.-2025.gadam
 24. Kārtība mācību procesa organizēšanai ar 2020.gada 1.septembri .